Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060529 C Kiełp – Wybudowanie25.05.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060529 C Kiełp – Wybudowanie

25.05.2023

Chełmno, dnia 25-05-2023r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.3.2023.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 162) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 tekst jednolity ze zmianami) – dalej k.p.a,, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Kijewo Królewskie, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060529 C Kiełp – Wybudowanie”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

1. obręb ewidencyjny Kiełp, jednostka ewidencyjna Kijewo Królewskie:
- działki bez podziału: 189/1, 190/1, 191/1, 248, 254, 256, 292,
- działka podzielona: 284/10 (284/11, 284/12, 284/13),

Strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz jego załącznikami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia, które także zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń: na tablicach w urzędzie Gminy Kijewo Królewskie oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 25 maja 2023r.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (25 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (25 maja 2023, 08:43:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151