Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”18.05.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”

18.05.2023

Chełmno, dnia 18-05-2023r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.2.2023.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 162) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 tekst jednolity ze zmianami) – dalej k.p.a,, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

1. obręb ewidencyjny Nowe Dobra, jednostka ewidencyjna Chełmno - Gmina:

• działki bez podziału: 372, 385, 392, 574, 826, 836, 846, 874,
• działki podzielone: 795/1 (795/2, 795/3), 799/1 (799/2, 799/3), 803/1 (803/2, 803/3), 807/1 (807/2, 807/3), 847/1 (847/2, 847/3),

2. obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno - Gmina:

• działka podzielona: 3143/15 (3143/18, 3143/17, 3143/19),

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek (oznaczone powyżej w nawiasach tłustym drukiem), staną się z mocy prawa, za odszkodowaniem ustalanym w odrębnych decyzjach, własnością Gminy Chełmno, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz jego załącznikami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia, które także zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń: na tablicach w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 18 maja 2023r.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (18 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (18 maja 2023, 09:20:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146