Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno15.07.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

15.07.2022

Chełmno, dnia 15-07-2022r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.1.2022.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 176) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zmianami), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Stolno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej:

1. obręb ewidencyjny Stolno, jednostka ewidencyjna Stolno:
• działki bez podziału: 146/6, 189/8, 189/20, 191, 354/2.

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, staną się z mocy prawa, za odszkodowaniem ustalanym w odrębnych decyzjach, własnością Gminy Stolno, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Strony mogą zapoznać się (po wcześniejszym umówieniu) z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Stolno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 15 lipca 2022r.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.


metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (15 lipca 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (15 lipca 2022, 13:02:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33