Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno22.04.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

22.04.2022

Chełmno, dnia 22-04-2022r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno
AABŚ.A.6740.1.72.2022.SA
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński zawiadamia strony postępowania, że dla Pana Arkadiusza Majewskiego i Pani Agnieszki Małkowskiej, została wydana decyzja Nr 105/2022 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.72.2022.SA) o pozwoleniu na :

"budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego "Realny II - wersja podstawowa" z zewnętrzną linią zasilającą (WLZ), na działce nr 207/12, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno".

Stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.

Zgodnie z atr. 49a § 2 w/w ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w niniejszej sprawie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 22 kwietnia 2022r.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (22 kwietnia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (25 kwietnia 2022, 09:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51