Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno16.03.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

16.03.2022

Chełmno, dnia 16-03-2022r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.31.2022.SA
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński zawiadamia strony postępowania, że dla Pani Kingi Witkowskiej, została wydana decyzja Nr 66/2022 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.31.2022.SA) o pozwoleniu na :

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego "Słoneczniki DM-6570" z zewnętrzną linią zasilającą (WLZ), na działce nr 207/25 wraz z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej,  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na działkach nr 207/25 i 207/17, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno".

Stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.

Zgodnie z art. 49 § 2 zdanie drugie w/w ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do w/w przepisu, zawiadomienie w niniejszej sprawie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 17 marca 2022r.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (16 marca 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (17 marca 2022, 09:20:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166