Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pobór wód podziemnych, Grubno, gm. Stolno08.03.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pobór wód podziemnych, Grubno, gm. Stolno

08.03.2022

Toruń, dnia 8 marca 2022 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.223.2021.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2022 r. wydałem Gminie Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.223.2021.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Grubno, gm. Stolno, pow. chełmiński na terenie działki ewid. nr 100/23 obręb ewid. nr 0003 Grubno. Jednocześnie przedmiotową decyzją odmówione zostało Gminie Stolno, Stolno 112, 86-112 Stolno udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzanie ścieków, tj. podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. ewid. nr 100/29 obręb ewid. nr 0003 Grubno) za pomocą istniejącego wylotu  200 mm do stawu (bezodpływowego zbiornika powierzchniowych wód stojących) zlokalizowanego na działce ewid. nr 100/23 obręb ewid. nr 0003 Grubno, gm. Stolno, pow. chełmiński.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR

Władysław Kołybski

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (8 marca 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (11 marca 2022, 13:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53