Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną - Podwiesk, gm. Chełmno22.02.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną - Podwiesk, gm. Chełmno

22.02.2022

Toruń, dnia 22 lutego 2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.208.2021.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lutego 2022 r. wydałem Gminie Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.208.2021.MT pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną, ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, projektowanej w miejscowości Podwiesk na terenie działki ewid. nr 220 w obrębie ewid. nr 0015 Podwiesk, gm. Chełmno, pow. chełmiński; wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 2B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną, ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, projektowanej w miejscowości Podwiesk na terenie działki ewid. nr 220 w obrębie ewid. nr 0015 Podwiesk, gm. Chełmno, pow. chełmiński i usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Podwiesk, gm. Chełmno, pow. chełmiński, składającego się z trzech studni głębinowych, tj. nr 1, nr 1B (projektowanej), nr 2B (projektowanej) i nr 3, zlokalizowanych na terenie działki ewid. nr 220 obręb ewid. nr 0015 Podwiesk. Jednocześnie przedmiotową decyzją stwierdzono wygaśnięcie udzielonego decyzją Starosty Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2015 r., znak: AABŚ.C.6341.24.2014.MFR pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym w pkt I dotyczącym poboru wód podziemnych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|
e-mail: zz-torun @wody.gov.pl www.wody.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (22 lutego 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (25 lutego 2022, 09:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58