Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno31.01.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

31.01.2022

Chełmno, dnia 31-01-2022r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.505.2021.2022.SA
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński zawiadamia strony postępowania, że dla Państwa, została wydana decyzja Nr 17/2022 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.505.2021.2022.SA) o pozwoleniu na :

"budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego "MP1 z garażem jednostanowiskowym" z zewnętrzną linią zasilającą (WLZ) wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacji sanitarnej,  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na działce nr 207/34 , obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno".

Wnioskowana inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 207/34 , obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno.

Stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.

Zgodnie z atr. 49a § 2 w/w ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w niniejszej sprawie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 1 lutego 2022r.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 7:30-15:30 (we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (31 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (1 lutego 2022, 15:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64