Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z wniosku Gminy Stolno20.12.2021

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z wniosku Gminy Stolno

20.12.2021

Toruń, dnia 20 grudnia 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.223.2021.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, 49 i 79 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z wniosku Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno reprezentowanej przez Pełnomocników – Pana Marka Pianowskiego i Panią Aleksandrę Zalewską z dnia 13 maja 2021 r., bez sygnatury o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Grubno na terenie działki ewid. nr 100/23 obręb ewid. nr 0003 Grubno, gm. Stolno, pow. chełmiński oraz wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. ewid. 100/29 obręb ewid. nr 0003 Grubno) za pomocą istniejącego wylotu o śr. 200 mm do stawu (bezodpływowego zbiornika powierzchniowych wód stojących), zlokalizowanego na działce ewid. nr 100/23 obręb ewid. nr 0003 Grubno, gm. Stolno, pow. chełmiński.

Tutejszy organ informuje, iż zamierza odmówić wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków, tj. podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody do stawu (bezodpływowego zbiornika powierzchniowych wód stojących), zlokalizowanego na działce ewid. nr 100/23 obręb ewid. nr 0003 Grubno, gm. Stolno, pow. chełmiński, co jest objęte zakazem w myśl zapisu art. 75 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z zebranym materiałem dowodowym Strony mogą zapoznać się oraz przedłożyć dodatkowe dowody w sprawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym e-mailowym (maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl) ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (20 grudnia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (17 stycznia 2022, 14:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69