Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych - Grubno, gm. Stolno17.12.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych - Grubno, gm. Stolno

17.12.2021

Toruń, dnia 17 grudnia 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.223.2021.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, tj.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Grubno na terenie działki ewid. nr 100/23 obręb ewid. nr 0003 Grubno, gm. Stolno, pow. chełmiński oraz wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. ewid. 100/29 obręb ewid. nr 0003 Grubno) za pomocą istniejącego wylotu o śr. 200 mm do stawu (bezodpływowego zbiornika powierzchniowych wód stojących), zlokalizowanego na działce ewid. nr 100/23 obręb ewid. nr 0003 Grubno, gm. Stolno, pow. chełmiński.

Wnioskodawca: Gmina Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno

Data złożenia wniosku: 18 maja 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym e-mailowym ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego na za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (17 grudnia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (17 stycznia 2022, 14:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66