Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego - obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno02.12.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego - obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno

02.12.2021

Chełmno, dnia 01-12-2021r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.408.2021.SA

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński zawiadamia strony postępowania, że dla Pani Iwony Mączyńskiej, została wydana decyzja Nr 482/2021 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.408.2021.SA) o pozwoleniu na :

"budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 3, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, z lokalizacją inwestycji na działce nr 156/1 obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno".
 
Wnioskowana inwestycja obejmuje budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, z lokalizacją inwestycji na działce nr 156/1 obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno.

Stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.

Zgodnie z atr. 49a § 2 w/w ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w niniejszej sprawie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 2 grudnia 2021r.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (2 grudnia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (2 grudnia 2021, 15:05:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84