Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w związku z nabyciem przez Powiat Chełmiński nieruchomości położonej w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie19.10.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w związku z nabyciem przez Powiat Chełmiński nieruchomości położonej w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie

19.10.2021

Chełmno, dnia 19 października 2021 r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

GKN.C.683.47.2018.JB

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie, oznaczoną jako działka geodezyjna nr 277/1, która na podstawie decyzji Starosty Chełmińskiego nr 2/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, znak AABŚ.A.6740.2.1.2017.AB, która stała się ostateczna w dniu 28 września 2017 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stwierdził nabycie przez Powiat Chełmiński, zawiadamia się, że dnia 19 października 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania ww. nieruchomości.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie w dniu 19 października 2021 r.

Zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszonych żądań lub wniosków przed wydaniem rozstrzygnięcia przez Organ, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.

z up. Starosty Chełmińskiego
inż. Zbigniew Bernacki
NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Bernacki (19 października 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (19 października 2021, 16:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89