Obwieszczenie w sprawie dotyczącej udzielenia Gminie Lisewo pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego w miejscowości Kamlarki27.09.2021

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej udzielenia Gminie Lisewo pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego w miejscowości Kamlarki

27.09.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|
e-mail: zz-torun @wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Toruń, dnia 27 września 2021 r.

GD.ZUZ.5.4210.126.2021.PS

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację, że dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego w miejscowości Kamlarki, składającego się z dwóch studni głębinowych (studnia nr 1 i studnia nr 2a) na terenie dz. nr 34/2 obręb 0005 Kamlarki, gmina Lisewo oraz na wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody podczyszczonych w odstojniku wód popłucznych, poprzez wylot do rurociągu melioracyjnego, zlokalizowany na terenie dz. nr 7/2 obręb Tytlewo, gmina Lisewo, oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Chełmińskiego SSp.F.6341.12.4.2011.MP z dnia 09.09.2011 r., nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność dokonania dokładnej analizy wniosku, zebrania wyczerpującego materiału dowodowego. Załatwienie ww. sprawy nastąpi nie później niż do dnia 27.11.2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym e-mailowym ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym, e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl i paulina.szczyglowska@wody.gov.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Władysław Kołybski
Dyrektor
Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (27 września 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (5 października 2021, 12:13:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81