Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno od km 0+000 do km 0+884 na długości 0,884 km”. 01.10.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno od km 0+000 do km 0+884 na długości 0,884 km”.

01.10.2021

Chełmno, dnia 01-10-2021r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.5.2021.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), Starosta Chełmiński zawiadamia strony, że wydał na rzecz Wójta Gminy Chełmno decyzję nr 3/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno
od km 0+000 do km 0+884 na długości 0,884 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja oraz nieruchomości, które na skutek podziału, z mocy prawa staną się własnością Gminy Chełmno. Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi również podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Strony postępowania mogą zapoznać się (po wcześniejszym umówieniu) z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki –w godz. 7:30 do 15:30, wtorki – w godz. 7:30 do 16:30, piątki - w godz. 7:30 do 14:30).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 1 października 2021r.

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (1 października 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (1 października 2021, 13:57:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91