Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno27.08.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno

27.08.2021

Chełmno, dnia 27-08-2021r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.5.2021.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno
od km 0+000 do km 0+884 na długości 0,884 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

1. obręb ewidencyjny Kolno, jednostka ewidencyjna Chełmno - Gmina:

- działki bez podziału: 215/1, 217/2, 218, 219, 221/1,

- działki podzielone: 126/1 (126/3, 126/4), 126/2 (126/5, 126/7, 126/6), 129/1 (129/4, 129/5), 129/2 (129/6, 129/7), 129/3 (129/8, 129/9), 130/2 (130/3, 130/4), 131 (131/1, 131/2), 143 (143/1, 143/2, 143/3), 144/2 (144/3, 144/4), 145/1 (145/7, 145/8), 145/4 (145/9, 145/10), 145/5 (145/11, 145/12), 145/6 (145/13, 145/14),

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek (oznaczone powyżej w nawiasach tłustym drukiem), staną się z mocy prawa, za odszkodowaniem ustalanym w odrębnych decyzjach, własnością Gminy Chełmno, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Strony mogą zapoznać się (po wcześniejszym umówieniu) z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 27 sierpnia 2021r.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.


metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (27 sierpnia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (27 sierpnia 2021, 11:49:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102