Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. Chełmno08.07.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. Chełmno

08.07.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|
e-mail: zz-torun @wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Toruń, dnia 8 lipca 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.208.2021.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. Chełmno na terenie działki ewid. nr 220 obręb ewid. nr 0015 Podwiesk, wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 2B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. Chełmno na terenie działki ewid. nr 220 obręb ewid. nr 0015 Podwiesk i usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z czterech studni głębinowych, tj. studni nr 1 (dz. ewid. nr 220 obręb ewid. nr 0015 Podwiesk), studni nr 1B – projektowanej (dz. ewid. nr 220 obręb ewid. nr 0015 Podwiesk), studni nr 2B – projektowanej (dz. ewid. nr 220 obręb ewid. nr 0015 Podwiesk) i studni nr 3 (dz. ewid. nr 220 obręb ewid. nr 0015 Podwiesk), zlokalizowanego w miejscowości Podwiesk, gm. Chełmno, pow. chełmiński oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Starosty Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2015 r., znak: AABŚ.C.6341.24.2014.MFR.

Wnioskodawca: Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno reprezentowana przez Pełnomocnika – Pana Wisława Mikołajczuka
Data złożenia wniosku: 10 maja 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (8 lipca 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (15 lipca 2021, 09:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180