Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne w ramach budowy drogi gminnej w miejścowości Lisewo04.12.2020

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne w ramach budowy drogi gminnej w miejścowości Lisewo

04.12.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.)
w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2020 r.
wydałem Gminie Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo decyzję
znak: GD.ZUZ.5.421.205.2018.MT pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”

realizowanej na działkach o numerach ewid.: 12/2, 121/1, 124/4,
124/5, 124/8, 132/2, 132/6, 135/1, 135/2, 138/10, 165, 300, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307/3, 311, 315/8, 316, 317/3, 317/4, 317/6, 319/6, 337/5, 347/5, 348/7, 47/17, 47/18, 50/2, 50/3, 57/1, 57/2, 575/3, 58/1, 59/12, 59/13, 59/14, 64/2, 69/5, 69/6, 70/13, 78/2, 78/3, 78/4 w obrębie ewid. nr 0011 Lisewo,gm. Lisewo, pow. chełmiński na:

− wykonanie urządzenia wodnego – rowu przydrożnego trawiastego (strona lewa) wraz z wykonaniem: przepustów, umocnień, wylotów kanalizacji drenu, wylotów kanalizacji oraz wylotów ścieków skarpowych wraz z umocnieniem tych wylotów,
− wykonanie urządzenia wodnego – rowu przydrożnego trawiastego (strona prawa) wraz z wykonaniem: przepustów, umocnień, wylotów kanalizacji drenu, wylotów kanalizacji oraz wylotów ścieków skarpowych wraz z umocnieniem tych wylotów,
− wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę drenu Ø160 melioracyjnego w km 2+441.13, poprzez jego rozebranie na długości 18,55m i ułożenie nowego odcinka drenu na długości 14,19m, działka nr 305 obręb 040404_2.0011 Lisewo,
− wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę drenu Ø160 melioracyjnego w km 2+553.79, poprzez jego rozebranie na długości 22,77m i ułożenie nowego odcinka drenu na długości 4,62m, działka nr 311 i 317/6 obręb 040404_2.0011 Lisewo,
− wykonanie urządzenia wodnego – budowę przepustu P1 na rowie w km 0+036.76 o średnicy Ø800; długości 22.33m wraz z umocnieniem wylotu brukiem 16-20,
− wykonanie urządzenia wodnego – budowę przepustu P2 na rowie w km 2+418.10 o średnicy Ø800, długości 28.07m wraz z umocnieniem wlotu/ wylotu brukiem 16-20,
− wykonanie urządzenia wodnego – budowę przepustu P3 na rowie w km 2+553.89 o średnicy Ø800, długości 31.67 wraz z umocnieniem wlotu/ wylotu brukiem 16-20,
− wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego I od km 0+000.00 do km 0+064.62 (km lokalny rowu) na długości 64.62m,
− wykonanie urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego II,
− wykonanie urządzeń wodnych – likwidację rowów wraz z przepustami, wylotu kanalizacyjnego,
− wykonanie urządzenia wodnego – drenażu francuskiego o szerokości 0,40m i głębokości 1,0m z kruszywa frakcji 40 63mm w otulinie geotekstylnej,
− usługę wodną – odprowadzanie oczyszczonych w osadniku wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty/ otwarty system kanalizacji deszczowej do projektowanych urządzeń wodnych tj. rowów
przydrożnych (strona lewa) pochodzących z projektowanej drogi oraz terenów przyległych (zlewni), za pomocą projektowanych wylotów kanalizacyjnych drenu, wylotów kanalizacyjnych i wylotów ścieków skarpowych,
− usługę wodną – odprowadzanie oczyszczonych w osadniku wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty/ otwarty system kanalizacji deszczowej do projektowanych urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych (strona prawa) pochodzących z projektowanej drogi oraz terenów przyległych (zlewni), za pomocą projektowanych wylotów kanalizacyjnych drenu, wylotów kanalizacyjnych i wylotów ścieków skarpowych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.
Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji celem zapoznania się, po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl oraz maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ OBWIESZCZENIA (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (4 grudnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (30 grudnia 2020, 15:21:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34