Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.11.09.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.

11.09.2020


               Chełmno, dnia 11-09-2020r.
Starosta Chełmiński
    ul. Harcerska 1
  86-200 Chełmno
 
AABŚ.A.6740.2.2.2020.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
 
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 
Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 tekst jednolity), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Starosta Chełmiński zawiadamia, że wydał na rzecz Wójta Gminy Chełmno decyzję nr 2/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 
„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
W/w decyzja zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja oraz nieruchomości, które na skutek podziału, z mocy prawa staną się własnością Gminy Chełmno. Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.
            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi również podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 730do 1530, wtorki – w godz. 730do 1630, piątki - w godz. 730do 1430).
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 11 września 2020r.
Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości:                  w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.
 
 
 
 
 
   
z up. Starosty
                                                                                            Arkadiusz Beska
                                                                                                 Naczelnik
                                                                                      Wydziału Administracji
                                               Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (11 września 2020)
Opublikował: Arkadiusz Beska (11 września 2020, 14:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67