Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolene na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary20.08.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolene na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary

20.08.2020

Chełmno, dnia 20-08-2020r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.2.2020.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 tekst jednolity) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

1. obręb ewidencyjny Kolno, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina:
działka bez podziału: 235,
2. obręb ewidencyjny Dolne Wymiary, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina:
działki bez podziału: 35/6, 49/1, 50/1, 157, 158/3, 176, 180, 195/2, 224,
działki podzielone: 35/5 (35/8, 35/9), 49/4 (49/5, 49/6), 50/2 (50/3, 50/4), 64/2 (64/3, 64/4), 65/2 (65/3, 65/4), 66/2 (66/3, 66/4), 67 (67/1, 67/2), 68 (68/1, 68/2), 69/6 (69/7, 69/8, 69/9), 70/4 (70/5, 70/6), 195/1 (195/4, 195/5).

Inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących – Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 15+595 i Kanał Średni w km 0+057, na działkach nr 180 i 224 obręb ewidencyjny Dolne Wymiary (przewidziano remont istniejącej nawierzchni).

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek (oznaczone powyżej w nawiasach tłustym drukiem), staną się z mocy prawa, za odszkodowaniem ustalanym w odrębnych decyzjach, własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 21 sierpnia 2020r.
 
z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (21 sierpnia 2020, 12:34:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79