Informacja o wydaniu pozwolenia na przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno27.07.2020

Informacja o wydaniu pozwolenia na przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

27.07.2020

Chełmno, dnia 27-07-2020r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.180.2020.AS

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 tekst jednolity ze zmianmi), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 24-07-2020r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO., z siedzibą w miejscowości Grubno 37, 86-212 Stolno, została wydana decyzja Nr 235/2020 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.180.2020.AS) o pozwoleniu na:

"przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, na działce nr 127/14, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno".

Wnioskowana inwestycja obejmuje przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, na działce nr 127/14, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno, która polegać będzie na wymianie wyeksploatowanych kotłów z palnikami olejowymi Viessman Vitoplex 300 o mocy 105 kW (każdy) na kaskadę 2 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy od 20 do 198 kW. Istniejąca kotłowni zasila budynki mieszkalne wielorodzinne na działkach nr 127/13 i 127/12, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 - tekst jednolity ze zmianami), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.

Zgodnie z atr. 49a § 2 w/w ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).
 
z up. Starosty
Anna Studzińska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska


metryczka


Wytworzył: Anna Studzińska (27 lipca 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (27 lipca 2020, 09:45:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121