Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną - wprowadzenia ścieków komunalnych do wód powierzchniowych - obręb Lisewo10.10.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną - wprowadzenia ścieków komunalnych do wód powierzchniowych - obręb Lisewo

10.10.2019

Toruń, dnia 10 października 2019 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.470.2018.JB

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 września 2019 r. wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.421.470.2018.JB udzielającą Gminie Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie istniejącym wylotem o średnicy 300 mm ścieków komunalnych pochodzących z terenu nieobjętego aglomeracją Gminy Lisewo do wód powierzchniowych Strugi Sadzkiej w km 18+300 jej biegu, oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lisewie (3530 RLM), zlokalizowanej na działce nr 70/6 obręb Lisewo, gmina Lisewo, powiat chełmiński.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, Dział Zgód Wodnoprawnych, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dyrektor
Władysław Kołybski


metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (10 października 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (24 czerwca 2020, 11:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140