Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm.17.12.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm.

17.12.2019

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.440.2019.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo, pow. chełmiński, składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 3 (dz. ewid. 291/16 obręb ewid. nr 0011 Lisewo) i nr 5 (dz. ewid. nr 291/19 obręb ewid. nr 0011 Lisewo) i wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody, za pomocą istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 263/1 obręb ewid. nr 0011 Lisewo.

Wnioskodawca: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka

Data złożenia wniosku: 4 października 2019 r.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR

Władysław Kołybski


Otrzymują (ZPO):
1. Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2. Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, 5. a/a MT.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|
e-mail: zz-torun @wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Toruń, dnia 17 grudnia 2019 r.

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (17 grudnia 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (24 grudnia 2019, 09:14:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171