Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Lisewo-Pniewite22.11.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Lisewo-Pniewite

22.11.2019

Chełmno, dnia 22-11-2019r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.2.2019.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) Starosta Chełmiński zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że wydał na rzecz Wójta Gminy Lisewo decyzję nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – Pniewite na długości 2.100 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, nieruchomości podlegających podziałowi, oraz nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Lisewo. Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi także podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 730do 1530, wtorki – w godz. 730do 1630, piątki - w godz. 730do 1430). Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (w niniejszym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 22 listopada 2019r.).

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Lisewo, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej
i Środowiska


metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (22 listopada 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (22 listopada 2019, 13:32:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182