Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – Pniewite04.10.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – Pniewite

04.10.2019

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.2.2019.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 4 października 2019r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Lisewo, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – Pniewite na długości 2.100 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

1. obręb ewidencyjny Lisewo, jednostka ewidencyjna Lisewo:
 - działki bez podziału, nr: 12/2, 16,
 - działki podzielone, nr: 11 (11/1, 11/2), 10 (10/1, 10/2), 9/1 (9/2, 9/3), 487 (487/1, 487/2), 486/2 (486/3, 486/4), 13/3 (13/12, 13/13), 7/3 (7/8, 7/9), 7/5 (7/10, 7/11), 7/6 (7/12, 7/13), 7/7 (7/14, 7/15), 4 (4/1, 4/2), 1/6 (1/9, 1/10, 1/11), 13/11 (13/14, 13/15), 1/2 (1/7, 1/8),
2. obręb ewidencyjny Pniewite, jednostka ewidencyjna Lisewo:
 - działka bez podziału, nr: 195/1,
 - działka podzielona, nr: 237 (237/1, 237/2).

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, oraz działka nr 16 (obręb Lisewo), staną się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej jest nieważna.

Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Lisewo oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 4 października 2019r.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (4 października 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (4 października 2019, 12:59:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199