Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km12.04.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km

12.04.2019

Chełmno, dnia 12-04-2019r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.1.2019.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami) Starosta Chełmiński zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że wydał na rzecz Wójta Gminy Chełmno decyzję nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja (działki przed podziałem: nr 52 – obręb ewidencyjny nr 5, jednostka ewidencyjna Chełmno-Miasto, nr 874, 394, 321/3 - obręb ewidencyjny Nowe Dobra, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina, nr 3/4, 4/6, 5/6, 6/3, 33/3, 38/11, 40/4, 69/1, 69/2, 70/1, 1/ 2, 2/6, 2/7, 2/10, 7/1, 30/5, 32/2, 40/15, 3143/3, 3143/6 - obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina) oraz nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Chełmno (działki po podziale: nr 321/4 - obręb ewidencyjny Nowe Dobra, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina, nr 1/3, 1/ 4, 2/11, 2/13, 2/15, 7/12, 30/6, 32/6, 40/20, 3143/10, 3143/11, 3143/8 - obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina). Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Zgodnie z wnioskiem inwestora w/w decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 7:30do 15:30, wtorki – w godz. 7:30do 16:30, piątki - w godz. 7:30do 14:30).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (w niniejszym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 12 kwietnia 2019r.).

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (12 kwietnia 2019, 13:19:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261