Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”15.03.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”

15.03.2019

Chełmno, dnia 15-03-2019r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.1.2019.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, staną się z mocy prawa, za odszkodowaniem ustalanym w odrębnych decyzjach, własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej jest nieważna.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działka przeznaczona pod inwestycję):

1. obręb ewidencyjny Nr 5, jednostka ewidencyjna Chełmno-Miasto:
- działka bez podziału: 52,

2. obręb ewidencyjny Nowe Dobra, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina:
- działki bez podziału: 874, 394,
- działka podzielona: 321/3 (321/4, 321/5),

3. obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina:
- działki bez podziału: 3/4, 4/6, 5/6, 6/3, 33/3, 38/11, 40/4, 70/1, 69/1, 69/2, 70/1,
- działki podzielone: 1/ 2 (1/3, 1/ 4, 1/5), 2/6 (2/11, 2/12), 2/7 (2/13, 2/14), 2/10 (2/15, 2/16), 7/1 (7/12, 7/13), 30/5 (30/6, 30/7), 32/2 (32/6, 32/7), 40/15 (40/20, 40/21), 3143/3 (3143/10, 3143/11, 3143/12), 3143/6 (3143/7, 3143/8, 3143/9).

Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 15 marca 2019r.

Jednocześnie organ zawiadamia, że sprawa powinna zostać rozpatrzona najpóźniej w terminie do dnia 9 maja 2019r. Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 Kpa).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (15 marca 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (15 marca 2019, 10:20:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235