Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości gruntowej - działka nr 228, obręb Klamry, gmina Chełmno08.02.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości gruntowej - działka nr 228, obręb Klamry, gmina Chełmno

08.02.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości gruntowej - działka nr 228, obręb Klamry, gmina Chełmno


Chełmno, dnia 8 lutego 2019 r.

GKN.C.6852.7.2018.AJ

DECYZJA

Na podstawie art. 124b ust. 1, 2, 2a, 3 i 4, art. 124a, art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn zm.) oraz art. 104, art. 107 § 1 i § 3 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 sierpnia 2018 r. ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Pawła Kuty, TELTOR – POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości

orzekam
 
1. Udostępnić, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 228 o powierzchni 3,9500 ha, położoną w obrębie Klamry, gmina Chełmno, zapisaną w księdze wieczystej TO1C/00001660/5, a której właścicielem jest nieżyjący Franciszek Buczkowski.
2. Udostępnienie przedmiotowej nieruchomości dotyczy umożliwienia wnioskodawcy wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN - 15 kV GPZ Chełmno-Rządz w m. Nowawieś Chełmińska gm. Chełmno polegającym na wymianie w istniejącej linii napowietrznej SN - 15 kV przewodów energetycznych typu AFL-6 (gołych) na przewody typu EKOPAS (niepełnoizolowane) w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia robót, na części działki nr 228 – na obszarze około 552 m². Trasa linii napowietrznej została przedstawiona na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
3. Zobowiązać ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku do przywrócenia nieruchomości opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych polegających na wymianie w istniejącej linii napowietrznej SN 15- kV przewodów energetycznych typu AFL-6 (gołych) na przewody typu EKOPAS (niepełnoizolowane).
4. Nadać rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, reprezentowana przez Pana Pawła Kuty, TELTOR – POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk zwróciła się do Starosty Chełmińskiego o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Klamry, gmina Chełmno, oznaczonej jako działka nr 228 o powierzchni 3,9500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1C/00001660/5, a której właścicielem jest nieżyjący Franciszek Buczkowski, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN - 15 kV GPZ Chełmno-Rządz w m. Nowawieś Chełmińska gm. Chełmno, polegającym na wymianie w istniejącej linii napowietrznej SN 15 - kV przewodów energetycznych typu AFL-6 (gołych) na przewody typu EKOPAS (niepełnoizolowane).

Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 i 7 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się stan, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Wnioskodawca dołączył do pisma z dnia 9 października 2018 r. odpis skrócony aktu zgonu pana Franciszka Buczkowskiego syna Bernarda i Anny nr 0404011/00/AZ/1969/320745 z dnia 3 października 2018 r. wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Chełmno. W zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, iż działka nr 228 o powierzchni 3,9500 ha, położona w obrębie Klamry, gmina Chełmno, posiada nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym Starosta Chełmiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn zm.) w dniu 25 października 2018 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zarówno przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie. W zawiadomieniu tym Starosta Chełmiński wezwał osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, do zgłaszania roszczeń w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28 grudnia 2018 r. nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

W dniu 10 stycznia 2019 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest nieżyjący Franciszek Buczkowski), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 228 o powierzchni 3,9500 ha, położonej w obrębie Klamry, gmina Chełmno, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN - 15 kV GPZ Chełmno-Rządz w m. Nowawieś Chełmińska gm. Chełmno oraz o przysługującym stronom prawie zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn zm.), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.

Planowana inwestycja to wykonanie czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN - 15 kV GPZ Chełmno-Rządz w m. Nowawieś Chełmińska gm. Chełmno, polegającym na wymianie w istniejącej linii napowietrznej SN 15 - kV przewodów energetycznych typu AFL-6 (gołych) na przewody typu EKOPAS (niepełnoizolowane), na części działki nr 228, położonej w obrębie Klamry, gmina Chełmno, zapisanej w księdze wieczystej TO1C/00001660/5, której właścicielem jest nieżyjący Franciszek Buczkowski. Prace remontowe odbywać się będą na odcinku o długości 92 m. Powierzchnia gruntu niezbędnego do przeprowadzenia remontu łącznie z drogą dojazdową o szerokości ok. 6 m wzdłuż linii wynosi ok. 552 m². Przewidywany czas trwania prac to 3 dni robocze, liczone od dnia zajęcia nieruchomości i przypadające w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót związanych z remontem całej linii napowietrznej SN. Trasa linii napowietrznej została przedstawiona na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Jednocześnie na podstawie art. 124b ust. 4 w zw. z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, organ prowadzący postępowanie zobowiązał ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych polegających na wymianie w istniejącej linii napowietrznej SN - 15 kV przewodów energetycznych typu AFL-6 (gołych) na przewody typu EKOPAS (niepełnoizolowane).

Zgodnie z art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. W myśl art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy m. in. art. 124b stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a do postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 118a ust. 2. Przepis art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera legalną definicję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, określając ją jako nieruchomość, której właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe – taką nieruchomością jest działka nr 228 w Klamrach.
Prace remontowe prowadzone będą na istniejącej linii elektroenergetycznej. W wyniku planowanych prac nie ulegną zmianie parametry użytkowe ani techniczne obiektu budowlanego jakim jest linia energetyczna. Nie ulegną zmianie długość, trasa ani wielkość napięcia znamionowego linii. Całość przeprowadzonych prac sprawi, że wyremontowana linia zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom i wyeliminuje wiele awarii wynikających z jej obecnego stanu. W tej sytuacji nie może budzić wątpliwości konieczność wykonania prac remontowych, których zakres wskazuje jednoznacznie na ich remontowy charakter, co warunkuje zastosowanie art. 124b ust. 1 w/w ustawy.

Analiza zebranych w rozpatrywanej sprawie materiałów dowodowych prowadzi do wniosku, że zostały spełnione obie wymienione wyżej przesłanki, warunkujące możliwość zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 124b ustawy w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a ponadto zapewnił im czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwił im zapoznanie się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Z przysługującego prawa wnioskodawca i strona postępowania nie skorzystały.
Starosta Chełmiński uznał, że w tej sprawie istnieją przesłanki do wydania decyzji w trybie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami udostępniając nieruchomość na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia robót. Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku jest uzasadniony.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor – Pol Północ S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk,
2. Gmina Chełmno
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
3. Starostwo Powiatowe w Chełmnie
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie art. 49 Kpa (wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Chełmnie na okres 14 dni) i zwrotu z adnotacją o terminie ogłoszenia
4. a/a
Pobierz skan decyzji wraz z mapą: POBIERZ (2024kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Bernacki (8 lutego 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (11 lutego 2019, 13:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249