Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym10.01.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

10.01.2019

Chełmno, dnia 10 stycznia 2019 r.

GKN.C.6852.7.2018.AJ

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Starosta Chełmiński
zawiadamia,


że zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez Pana Pawła Kuty, postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest nieżyjący Franciszek Buczkowski), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 228 o powierzchni 3,9500 ha, położonej w obrębie Klamry, gmina Chełmno, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN - 15 kV GPZ Chełmno-Rządz w m. Nowawieś Chełmińska gm. Chełmno.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w dniu 25 października 2018 r. w „Gazecie Wyborczej”, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Chełmnie, a także podane do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmno.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, pokój nr 3, w godzinach urzędowania.

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Urzędu Gminy Chełmno oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Starosty
Zbigniew Bernacki
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Bernacki (10 stycznia 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (10 stycznia 2019, 11:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264