Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej Dokumentację geologiczno – inżynierską dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo13.09.2018

Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej Dokumentację geologiczno – inżynierską dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo

13.09.2018

Chełmno, dnia 13.09.2018 r.

AABŚ.C.6540.9.2018.JJ

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2017.2126 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron,

Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację,

że dnia 13.09.2018 r. dla Drogowej Inżynierii Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm, została wydana decyzja (znak sprawy: AABŚ.C.6540.9.2018.JJ), zatwierdzająca „Dokumentację geologiczno – inżynierską dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo” gmina Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 2, art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2017.2126 z późn. zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno - inżynierską następuje w formie publicznego obwieszczenia poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisewo i sołectwie Lisewo.

Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 21 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Zdzisław Gamański

Starosta Chełmińskimetryczka


Wytworzył: Zdzisław Gamański (13 września 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (14 września 2018, 08:20:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261