Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0.386 km17.08.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0.386 km

17.08.2018

Chełmno, dnia 17.08.2018r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.2.2018.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zmianami) Starosta Chełmiński zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że wydał na rzecz Wójta Gminy Chełmno decyzję nr 3/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0.386 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja (działki przed podziałem nr: 69/1, 72/4, 143/6, 56, 57, 142/3, 143/3, 143/4, 143/5, położone w obrębie ewidencyjnym Klamry) oraz nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Chełmno (działki po podziale nr: 57/1, 142/13, 143/7, 143/9, 143/11, położone w obrębie ewidencyjnym Klamry). Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Zgodnie z wnioskiem inwestora w/w decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 7:30do 15:30, wtorki – w godz. 7:30do 16:30, piątki - w godz. 7:30do 14:30).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (w niniejszym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 17 sierpnia 2018r.).

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (17 sierpnia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (17 sierpnia 2018, 13:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267