Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjneg: „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0.386 km”.o08.06.2018

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjneg: „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0.386 km”.o

08.06.2018

Chełmno, dnia 08-06-2018r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.2.2018.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0.386 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, staną się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej jest nieważna.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działka przeznaczona pod inwestycję):

1. obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina:
 - działki bez podziału: 69/1, 72/4, 73, 143/6,
 - działki podzielone: 56 (56/1, 56/2), 57 (57/1, 57/2), 142/3 (142/13, 142/14), 143/3 (143/7, 143/8), 143/4 (143/9, 143/10), 143/5 (143/11, 143/12).

Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 8 czerwca 2018r.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, Organ zawiadamia, że sprawa powinna zostać rozpatrzona, w terminie do dnia 26 lipca 2018r. Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 Kpa).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska


metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (8 czerwca 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (8 czerwca 2018, 12:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265