Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”15.05.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”

15.05.2018

Chełmno, dnia 15.05.2018 r.

AABŚ.C.6540.4.2018.JJ

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 80 ust. 3, art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2017.2126 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron,

Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację,

że dnia 14.05.2018 r. dla Drogowej Inżynierii Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm, została wydana decyzja (znak sprawy: AABŚ.C.6540.4.2018.JJ), zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”.

Projekt obejmuje wykonanie 103 otworów wiertniczych do głębokości 5,0 m p.p.t. oraz 3 otworów geotechnicznych do głębokości 8,0 m p.p.t. Wykonane zostaną ręcznym zestawem wiertniczym, bez rurowania świdrem o średnicy Ø 120 mm. Otwory wiertnicze mają na celu określenie charakterystyki litologicznej oraz stanu podłoża wraz z układem ewentualnych warstw wodonośnych. Otwory wiertnicze zlokalizowane będą na trasie projektowanej budowy drogi gminnej. Projektowane badania geologiczne prowadzone będą w obrębie ewidencyjnym Lisewo na działkach: 165, 59/13, 58/1, 57/1, 57/2, 70/13, 69/6, 69/5, 50/3, 78/3, 78/4, 121/1, 124/8, 125/1, 124/5, 132/6, 135/2, 138/10, 300, 302/2, 303, 304, 305, 317/6, 317/4, 12/1, 12/2.

Zgodnie z 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 3, art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2017.2126 z późn. zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych następuje w formie publicznego obwieszczenia poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisewo i sołectwie Lisewo.

Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 21 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (15 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 15:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270