Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej11.05.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

11.05.2018

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.1.2018.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 11 maja 2018r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zmianami) Starosta Chełmiński zawiadamia, że wydał na rzecz Wójta Gminy Lisewo decyzję nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi nr 060329C Krajęcin – Malankowo
do drogi nr 060330C Pniewite - Chrusty, na długości 0.330 km”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja (działki przed podziałem nr 4, 7 i 31 położone w obrębie ewidencyjnym Malankowo) oraz nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Lisewo (działki po podziale nr 4/1 i 7/1 położone w obrębie ewidencyjnym Malankowo). Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Zgodnie z wnioskiem inwestora w/w decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 7:30 do 15:30, wtorki – w godz. 7:30 do 16:30, piątki - w godz. 7:30 do 14:30).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, (tj. w niniejszym przypadku od dnia 11 maja 2018r.).

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Lisewo, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.


z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (11 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (11 maja 2018, 12:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223