Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk, Etap III26.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk, Etap III

26.01.2018

Chełmno, dnia 26-01-2018r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.4.2017.2018.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zmianami), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257) Starosta Chełmiński zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że na rzecz Wójta Gminy Chełmno wydał decyzję nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk, Etap III, od km 0+000 do km 3+027”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, oraz nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Chełmno. Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
 
Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 7:30do 15:30, wtorki – w godz. 7:30do 16:30, piątki - w godz. 7:30do 14:30).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. (w niniejszym przypadku) od dnia 26 stycznia 2018r.

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.
 
z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (26 stycznia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (26 stycznia 2018, 11:29:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297