Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2018 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)wybrany kandydat: Monika Niewiarowska-Zych, zamieszkała w Chełmnie
Aleksandra Świerczek, zamieszkała w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 21 grudnia 2018  12:00

wybrany kandydat: Monika Piórkowska, zamieszkała w Chełmnie
Sylwia Ernestowicz, zamieszkała w Chełmnie
Aleksandra Kubacka, zamieszkała w Grubnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 roku złożone zostały w wymaganym terminie cztery oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniły trzy oferty, które zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 21 grudnia 2018  12:00

wybrany kandydat: Dagmara Łakomska, zamieszkała w Unisławiu
Marta Gonia, zamieszkała w Unisławiu
Małgorzata Stachnik, zamieszkała w Unisławiu
 
uzasadnienie wyboru: Wszystkie trzy osoby spełniły wymagania i zostały zaakceptowane przez komisję.

stanowisko:

wychowawca

miejsce pracy: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom nr 3” w Unisławiu
termin składania dokumentów: 27 lipca 2018

wybrany kandydat: Anita Styczeń, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Anita Styczeń w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego oraz znajomością przepisów prawa z zakresu kpa, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

podinspektor ds. promocji, kultury i spraw obywatelskich w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 10 lipca 2018  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)