Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2013

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2013 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)wybrany kandydat: Pani Anna Jaruszewska, - zamieszkała w Kijewie Królewskim 
uzasadnienie wyboru: Pani Anna Jaruszewska w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego oraz z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykazała również bardzo dużą wiedzę z zakresu podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego. Pani Anna Jaruszewska posiada również predyspozycje osobowościowe, które są przydatne w pracy na danym stanowisku, takimi jak: sumienność, odpowiedzialność, staranność, dokładność oraz komunikatywność.

stanowisko:

podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
termin składania dokumentów: 19 listopada 2013  14:00

wybrany kandydat: Lena Zdrodowska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Lena Zdrodowska w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego oraz z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku, takimi jak: sumienność, odpowiedzialność, staranność, dokładność oraz komunikatywność.

stanowisko:

inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
termin składania dokumentów: 21 maja 2013  15:00

wybrany kandydat: Stanisław Otremba, zamieszkały w Grucznie 
uzasadnienie wyboru: Pan Otremba spełnił wymagania formalne do zajmowania stanowiska specjalisty PZP.
Wykazał się biegłą znajomością obsługi aplikacji Windows, MS Office, umiejętnością przygotowania planów zamówień publicznych, przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym przygotowywania i prowadzeniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań, umiejętnością kompletowania dokumentacji przetargowych, przygotowywania materiałów do publikacji informacji o postępowaniach publicznych i ich wyniku.

stanowisko:

Stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (umowa zlecenie)

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3
termin składania dokumentów: 6 lutego 2013  15:00

wybrany kandydat: Janina Badziąg, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Badziąg spełniła wymagania formalne do zajmowania stanowiska specjalisty ds. finansowych. Wykazała się znajomością zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, znajomością obsługi programów komputerowych pakietu MS Office oraz programu Płatnik, umiejętnością pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym znajomością obsługi programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych, ogólną znajomością zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, ma doświadczenie w obsłudze finansowej środków unijnych.

stanowisko:

Stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowej projektu realizowanego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (umowa zlecenie)

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3
termin składania dokumentów: 6 lutego 2013  15:00

wybrany kandydat: Joanna Tołyż, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Tołyż spełniła wymagania formalne do zajmowania stanowiska menedżera projektu.
Wykazała się doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, praktyczną znajomością procedur realizacji i rozliczania projektów POKL: sporządzania wniosków o płatność, umiejętnością posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Formularzem PEFS, znajomością następujących dokumentów i wytycznych: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, zasad finansowania POKL, zasad systemu sprawozdawczości POKL, zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL.

stanowisko:

Stanowisko menedżera projektu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (umowa zlecenie)

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3
termin składania dokumentów: 6 lutego 2013  15:00

wybrany kandydat: Magdalena Frost, Renata Skibińska, Monika Niewiarowska -Zych, zamieszkałe w Chełmnie
Dorota Jakubowska, Małgorzata Jakubowska-Siedlecka, zamieszkałe w Klamrach
Marzena Zaborowska-Kocioł, zamieszkała w Wabczu
 
uzasadnienie wyboru: Osoby te wykazały się znajomością prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w placówkach oświatowych, dobrą znajomością technologii komunikacyjnej i informacyjnej, umiejętnościami organizacyjnymi, doświadczeniem w pracy z dorosłymi, w tym z członkami rad pedagogicznych, posiadają prawo jazdy kategorii B. Posiadają wiedzę z zakresu zdań stawianych SORE, mają wysokie umiejętnosci komunikacyjnei i pracy w zespole.


stanowisko:

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3
termin składania dokumentów: 30 stycznia 2013  12:00

wybrany kandydat: Sławomir Groszewski, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Pan S.Groszewski wykazał się znajomością praktyczną procedur realizacji i rozliczania projektów POKL, wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, zasad finansowania i sprawozdawczości POKL, dobra znajomością technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ma wysokie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej.

stanowisko:

Koordynator Projektu

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3
termin składania dokumentów: 30 stycznia 2013  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)