Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (8)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (40)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Mirosława Kowalik,  
uzasadnienie wyboru: Pani Mirosława Kowalik spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydata wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z rachunkowością księgową gwarantuje prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku specjalisty ds. księgowości.


Wytworzył: Joanna Kleszczynska (22 grudnia 2020)
Wprowadził: Dariusz Banach (22 grudnia 2020, 08:16:59)stanowisko:

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

miejsce pracy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Grubno 56, 86-212 Stolno
termin składania dokumentów: 7 grudnia 2020  14:30
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Grubno 56, 86-212 Stolno,
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych:
 a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Nieposzlakowana opinia,
4. Obywatelstwo polskie,
5. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
7. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji samorządowej.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o: rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.
2. Znajomość przepisów ustawy o: odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Znajomość przepisów ustaw o: podatku od osób fizycznych; podatku od towarów i usług, od nieruchomości.
4. Znajomość przepisów płacowych.
5. Znajomość przepisów ustaw o: systemie ubezpieczeń społecznych; świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
6. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, preferowana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego FKB+, Płatnik, Płace Optivum, Progman Rozrachunki.
7. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i przepisów o pracownikach samorządowych i ich wynagradzaniu.
8. Znajomość przepisów ustaw: Kodeks Pracy.
9. Umiejętność pracy w zespole.
10. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Sporządzanie list płac
 - obliczanie wynagrodzeń na podstawie angaży, umów o pracę i umów zleceń,
 - obliczanie zasiłków chorobowych na podstawie zwolnień lekarskich,
 - obliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami rodzinnymi
 - dokonywanie potrąceń z list płac na Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy, Pracowniczą Kasę Zapomogowo – Pożyczkową, Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność, grupowe ubezpieczenia pracownicze, ubezpieczenia emerytalne, obiady pracownicze, zajęcia komornicze.
2. Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
3. Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników z Urzędem Skarbowym.
4. Prowadzenie kart zarobkowych pracowników.
5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników, deklaracji PIT-4R oraz deklaracji PIT-11 i terminowe dostarczanie ich do US.
6. Sporządzanie rocznego sprawozdania do ZUS – ZUS IWA.
7. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników szkoły, w tym również do banku.
8. Sporządzanie zaświadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich terminowe przesyłanie do ZUS, w tym również zaświadczeń Rp-7.
9. Sporządzanie rocznych kart zasiłkowych pracowników oraz uzgadnianie ich ze zwolnieniami lekarskimi – ZUS ZLA.
10. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz innych programów prowadzonych przez PUP w Chełmnie.
11. Wystawianie faktur sprzedaży oraz faktur wewnętrznych związanych z VAT.
12. Prowadzenie rejestrów VAT
 - ewidencja sprzedaży
 - ewidencja nabycia towarów i usług
13. Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7, JPK-V7M.
14. Dokonywanie potrąceń z zajęć komorniczych oraz prowadzenie ewidencji i dokumentacji z tym związanej.
15. Sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
16. Sporządzanie informacji o strukturze zatrudnienia nauczycieli oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.
17. Prowadzenie analityki konta 234 – pozostałe rozrachunku z pracownika – pożyczki na remont mieszkania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
18. Prowadzenie analityki konta 240 – pozostałe rozrachunki – opłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie.
19. Prowadzenie kasy głównej i dokumentacji z nią związanej
 - podejmowanie gotówki z banku
 - prowadzenie raportów kasowych na poszczególne działalności: raport podstawowy – budżet, raport dochodów oświatowych, raport funduszu świadczeń socjalnych
 - dokonywanie zwrotu należności z tytułu delegacji i rachunków przedstawionych przez pracowników uprzednio sprawdzonych i zatwierdzonych.
20. Bieżące prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania:
 - czeków,
 - kwitariuszy,
21. Prowadzenie rejestru zaliczek pracowników.
22. Opisywanie i dekretowanie dokumentów księgowych.
23. Księgowanie dokumentów w programie finansowo – księgowym FKB.
24. Terminowe wykonywanie przelewów bankowych na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych.
25. Prowadzenie kartotek ilościowo – wartościowych magazynu opału.
26. Rejestracja danych w systemie informacji oświatowej dotyczących wynagrodzeń pracowników i kosztów jednostki.
27. Przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
28. Udział w procesie kontroli zarządczej i realizacja procesu samokontroli.
29. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
2. Miejsce pracy – ZS CKZ w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno.
3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
4. Data rozpoczęcia pracy: 4 stycznia 2021 r.

V. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – CV,
b) list motywacyjny,
c) ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w księgowości,
e) ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kwestionariusz osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru załącznik do ogłoszenia,
g) oświadczenie o zdolności do wykonywania czynności na w/w stanowisku,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
i) oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli dotyczy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości – ZS CKZ w Grubnie” należy
składać osobiście w siedzibie CKZ w Grubnie – w godz. od 8.00 do 14.30 lub pocztą na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Grubno, 86-212 Stolno, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 do godz. 14.30 włącznie (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do ZS CKZ w Grubnie).

VI. Dodatkowe informacje:
Aplikacje, które wpłyną do ZS CKZ w Grubnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Załącznik dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 686 21 78.

Z up. DYREKTORA
mgr inż. Edyta Chrapińska
WICEDYREKTOR

Kwestionariusz - POBIERZ (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Edyta Chrapińska (25 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (25 listopada 2020, 11:38:14)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (22 grudnia 2020, 08:16:59)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146