Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (7)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (36)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Sylwia Ernestowicz, zam. Chełmno
Aleksandra Kubacka, zam. Grubno
Szymon Lenartowski, zam. Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku złożone zostały w wymaganym terminie cztery oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniły trzy oferty, które zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.


Wytworzył: Ewa Wirosławska (2 stycznia 2020)
Wprowadził: Dariusz Banach (2 stycznia 2020, 15:00:15)stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 27 grudnia 2019  12:00
Chełmno, dnia 10 grudnia 2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku.

Zakres działania koordynatora i jego obowiązki w stosunku do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR) określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 77 cytowanej ustawy).

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie ustawowych uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

1) Wykształcenie:
 a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna (art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
2) Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych, w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
3) Okres zatrudnienia: styczeń 2020r. – 31 grudnia 2020r.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny i CV
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia)
4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać: ilość godzin (miesięcznie) realizowanych w środowiskach rodzin zastępczych, maksymalną ilość rodzin zastępczych objętych pracą koordynatora (jednocześnie), cenę za godzinę pracy koordynatora w środowisku rodziny.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” do dnia 27 grudnia 2019r. do godziny 12.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska


Załącznik nr 1 i nr 2 do ofert do pobrania w Centrum, pokój nr 6 – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub ze strony www:

Załączniki 1 i 2 (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Wirosławska (10 grudnia 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (10 grudnia 2019, 11:14:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2020, 15:00:15)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171