Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (7)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (36)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Monika Niewiarowska-Zych, zam. Chełmno
Aleksandra Świerczek, zam. Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.


Wytworzył: Ewa Wirosławska (2 stycznia 2020)
Wprowadził: Dariusz Banach (2 stycznia 2020, 15:01:53)stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 27 grudnia 2019  12:00
Chełmno, dnia 10 grudnia 2019r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno (tel. 56 677 24 49) zaprasza do składania ofert na realizację zlecenia na stanowisku: psycholog

Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do realizacji zlecenia oraz doświadczenia w realizacji zlecenia:

Wykształcenie:
a) dyplom magistra psychologii
b) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku psychologa, w tym:
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym dla rodzin zastępczych
- doświadczenie w badaniu kandydatów na rodziców zastępczych,
- doświadczenie w wydawaniu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- doświadczenie w sporządzaniu diagnoz psychofizycznych dzieci,
- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu terapii.
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

Warunki zatrudnienia:
1) Umowa cywilnoprawna
2) Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin, w siedzibie PCPR w Chełmnie oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
3) Okres zatrudnienia: 1 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2020r.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny i CV
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
3) Podpisane odręcznie oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1do ogłoszenia);
4) Podpisana odręcznie klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Oferta powinna zawierać cenę za godzinę pracy psychologa.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa na rok 2020” do dnia 27 grudnia 2019r. do godziny 12.00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Chełmnie
Ewa Wirosławska


Załącznik nr 1 i nr 2 do ofert do pobrania w Centrum, pokój nr 6 – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub ze strony www:

Załączniki 1 i 2 (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Wirosławska (10 grudnia 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (10 grudnia 2019, 11:11:12)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2020, 15:01:53)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129