Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Lisewo, gm. Lisewo29.10.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Lisewo, gm. Lisewo

29.10.2020

Toruń, dnia 11 września 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.205.2018.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów przydrożnych-trawiastych wraz z wykonaniem przepustów, umocnień, wylotów i drenaży; likwiację rowów; budowę i przebudowę rowów melioracyjnych wraz z wykonaniem i rozbiórką przepustów; wykonanie rurociągów drenarskich; budowę, przebudowę i likwidację drenów melioracyjnych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo” realizowanej na działkach o numerach ewid.: 12/2, 121/1, 124/4, 124/5, 124/8, 132/2, 132/6, 135/1, 135/2, 138/10, 165, 300, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307/3, 311, 315/8, 316, 317/3, 317/4, 317/6, 319/6, 337/5, 347/5, 348/7, 47/17, 47/18, 50/2, 50/3, 57/1, 57/2, 575/3, 58/1, 59/12, 59/13, 59/14, 64/2, 69/5, 69/6, 70/13, 78/2, 78/3, 78/4 w obrębie ewid. nr 0011 Lisewo, gm. Lisewo, pow. chełmiński.

Wnioskodawca: Gmina Lisewo, ul Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
reprezentowana przez Pełnomocnika – Pana Marcina Dobek
Data złożenia wniosku: 23 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym, e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a.

Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl i maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (29 października 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (29 października 2020, 14:56:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39