Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego15.10.2020

Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

15.10.2020

Chełmno, dnia 15 października 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OR.D.OOO2.5..2020. AAP

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 /

z w o ł u j ę:

XV Sesję Rady Powiatu Chełmińskiego

na dzień 20 października 2020 roku o godz. 14:30
(sesja przeprowadzona zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams)

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Janusz Błażejewicz
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 – referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/
8. Informacja Zarządu Powiatu Chełmińskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński
 - dyskusja
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 -2023:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku:
 - referuje: Starosta Chełmiński
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/
12. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2020 roku:
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - dyskusja
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”:
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
16. Wolne wnioski
17. Informacje
18. Zakończenie

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (15 października 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2020, 15:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42