Nowe zasady pracy urzędu w związku z jego zamknięciem dla interesantów15.10.2020

Nowe zasady pracy urzędu w związku z jego zamknięciem dla interesantów

15.10.2020

Nowe zasady pracy urzędu w związku z jego zamknięciem dla interesantów

W związku z aktualną, pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w Polsce, ze względów profilaktycznych oraz celem zapobiegania szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od dnia 19 października 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Chełmnie będzie zamknięte dla interesantów.

Podstawową formą komunikacji będzie kontakt telefoniczny, poprzez e-mail oraz e-puap, zgodnie z wykazem udostępnionym poniżej.

 
Wydział Komunikacji i Transportu

REJESTRACJA POJAZDÓW


Kontakt telefoniczny w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów:
Tel. 56 677 24 57, 509 687 846
e-mail: rejestracja@powiat-chelmno.pl

Dokumenty dotyczące rejestracji pojazdu należy składać w przygotowanym w tym celu pojemniku wystawionym przed drzwiami wejściowymi do Starostwa wraz z informacją o numerze telefonu właściciela/współwłaściciela. Termin oraz sposób odbioru tablic i dokumentów zostanie omówiony z interesantem telefonicznie.
 
Opłaty za zarejestrowanie:
Opłaty wnosi się na dwa odrębne numery kont przeznaczone do:

a) opłat podstawowych - za rejestrację pojazdu:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


b) opłaty ewidencyjnej:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016


Ewentualne opłaty skarbowe wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Chełmnie:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730


Wysokość opłat:
POJAZDY FABRYCZNIE NOWE I KRAJOWE UŻYWANE Z TABLICAMI INNYMI NIŻ „CCH”:
a) samochód: 178,50 opłata za rejestrację + 2,00 opłata ewidencyjna
b) motocykl, przyczepa, ciągnik: 120,00 zł opłata za rejestrację + 1,5 zł opłata ewidencyjna
c) motorower: 110,00 zł opłata za rejestrację + 1,50 zł opłata ewidencyjna

POJAZDY SPROWADZONE Z ZAGRANICY:
a) samochód: 253,50 opłata za rejestrację + 2,50 opłata ewidencyjna
b) motocykl: 195,00 opłata za rejestrację + 2,00 opłata ewidencyjna
c) przyczepa, ciągnik: 120,00 zł opłata za rejestrację + 1,5 zł opłata ewidencyjna
d) motorower: 110,00 zł opłata za rejestrację + 1,50 zł opłata ewidencyjna

PRZEREJESTROWANIE BEZ ZMIANY TABLIC:
80,00 opłata za rejestrację + 1,00 opłata ewidencyjna

Termin na:
- zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego od dnia 1 marca do 31 grudnia br. z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu kupionego/sprzedanego od dnia 1 marca do 31 grudnia br. wynosi 180 dni.
Termin w pozostałych przypadkach: 30 dni.


PRAWA JAZDY

kontakt telefoniczny 56 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl

Składanie wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie w skrzynce podawczej.

Zwrot praw jazdy po zatrzymaniu – sposób odbioru i wysokość opłat – po uprzednim kontakcie telefonicznym

Opłaty:
– za wydanie prawa jazdy - 100 zł
– opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Opłaty wnosi się na dwa odrębne numery kont przeznaczone do:

a) opłat podstawowych - za prawo jazdy:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


b) opłaty ewidencyjnej:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016


Ewentualne opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Chełmnie:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730TRANSPORT

kontakt telefoniczny 56 677 24 15
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl

_______________________________________________________________________________________

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

- Pomimo zamknięcia urzędu dla interesantów, wydział w miarę możliwości będzie rozpatrywał i kończył sprawy, których akta będą kompletne i będą pozwalały na podejmowanie rozstrzygnięć (m.in. wydawanie decyzji, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie zaświadczeń, opiniowanie, uzgadnianie, rejestrowanie, wydawanie kart, itd.),
 
- Wnioski należy składać: w formie papierowej (do urny wystawionej przed urzędem), lub w formie elektronicznej w postaci skanów (drogą mailową lub przez platformę ePUAP); w przypadku złożenia skanów wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć oryginały po zakończeniu stanu epidemii lub po zniesieniu przez Rząd ograniczeń; w przypadku nieuzupełnienia dokumentów organ będzie wzywał wnioskodawcę do ich uzupełnienia; w przypadku spraw pilnych lub ważnych interesant może uzupełniać dokumenty wcześniej (sposób kontaktu podany poniżej),
 
- Składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, w przypadkach określonych w ustawie o opłacie skarbowej, do wniosku interesant zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (nie podlega opłacie skarbowej m.in. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego);
 
- Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Chełmno o numerze:
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730
 
- Opłatę skarbową w konkretnej sprawie należy ustalić na podstawie ustawy o opłacie skarbowej lub kontaktując się z pracownikiem wydziału,
 
- Dokonując opłaty skarbowej należy pamiętać o podaniu w tytule przelewu informacji, za co dokonywana jest opłata,
 
- Składając wniosek o wydanie dziennika budowy, do wniosku interesant zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za ten dziennik;
 
- Opłatę za dziennik należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie o numerze:
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001
 
- Dokonując opłaty za dziennik budowy należy pamiętać o podaniu w tytule przelewu informacji za co dokonywana jest opłata,
 
- Opłaty za dziennik budowy wynoszą odpowiednio: mały dziennik wraz z opracowaniem – 17zł, średni dziennik wraz z opracowaniem – 23 zł, duży dziennik wraz z opracowaniem – 28 zł; w przypadku, gdy interesant posiada swój dziennik budowy pobierana jest opłata za opracowanie (w tym zarejestrowanie) w wysokości 11 zł (w takim przypadku dziennik budowy należy dostarczyć do Urzędu celem jego zarejestrowania),
 
- W przypadku załatwienia sprawy przez wydział oraz w przypadku podania we wniosku kontaktu przez wnioskodawcę, pracownik wydziału poinformuje wnioskodawcę (telefoniczne lub drogą mailową) o załatwionej sprawie; dokumenty będą oczekiwały w urzędzie na odbiór,
 
- Powyższy punkt ma zastosowanie także w przypadku konieczności poprawy dokumentów, w tym projektu budowlanego,
 
- Informuje się, iż wizje w terenie związane z oględzinami drzew lub krzewów zostają wstrzymane do czasu zakończenia stanu epidemii lub zniesienia przez Rząd ograniczeń,
 
- W przypadku kontaktu z pracownikami wydziału poniżej podane zostają odpowiednie dane kontaktowe:


Sprawy z zakresu budownictwa:
telefony: 677-24-38, 677-24-59
maile: a.studzinska@powiat-chelmno.pl, a.sibilla@powiat-chelmno.pl, b.polinska@powiat-chelmno.pl, j.bobowska@powiat-chelmno.pl,


Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
telefon: 677-24-20,
mail: j.janiszewska@powiat-chelmno.pl,


Naczelnik Wydziału:
telefon: 677-24-14,
mail: a.beska@powiat-chelmno.pl,

_______________________________________________________________________________________
 
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wnioski dotyczące spraw załatwianych w Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (np. wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, ochrona gruntów rolnych, wyłączenia z produkcji rolnej, mapa zasadnicza) prosimy składać do urny znajdującej się w głównej siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Harcerskiej 1.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: http://bip.powiat-chelmno.pl/?cid=169 lub w głównej siedzibie Starostwa przy urnie.

Prosimy umieszczać na wnioskach dane kontaktowe np. telefon i e-mail, jest to niezbędne w celu dokonania ustaleń co do płatności i odbioru dokumentów, które będą wydawane lub wysyłane po dokonaniu opłaty.

Ustalone kwoty opłaty w otrzymanym dokumencie obliczenia opłaty za zamawiane materiały prosimy wnosić na konto nr:
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

Ewidencja Gruntów (np. wypisy i wyrysy):
Telefony: 56 677 24 16, 509 687 859
e-mail: gkn@powiat-chelmno.pl, a.filipek@powiat-chelmno.pl,
b.jankiewicz@powiat-chelmno.pl, b.tomaszewska@powiat-chelmno.pl, m.szczechlepek@powiat-chelmno.pl,

Gospodarki Nieruchomościami (ochrona gruntów rolnych, wyłączenia z produkcji rolnej):
Telefony: 56 677 24 54, 533 322 296
e-mail: gkn@powiat-chelmno.pl, m.tarka@powiat-chelmno.pl, j.babicz@powiat-chelmno.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (np. mapa zasadnicza):
Telefon: 56 677 24 40,
e-mail: podgik@powiat-chelmno.pl, m.jabłonska@powiat-chelmno.pl,
a.zagor@powiat-chelmno.pl, e.kopycinska@powiat-chelmno.pl, l.zdrodowska@powiat-chelmno.pl

Narada Koordynacyjna, w sprawie uzgodnień sytuowania sieci uzbrojenia terenu:
Telefony: 56 677 24 40, 570 000 836
e-mail: podgik@powiat-chelmno.pl, m.jablonska@powiat-chelmno.pl, a.zagor@powiat-chelmno.pl

Geodeta Powiatowy:
Telefony: 56 677 24 13,
e-mail: gkn@powiat-chelmno.pl

Dodatkowo informujemy że opłaty skarbowe za pełnomocnictwo należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Chełmnie:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730

Wzory wypełniania wniosków:
- dla wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów: POBIERZ (553kB) pdf
- dla kopii mapy ewidencyjnej: POBIERZ (931kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (15 października 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2020, 14:16:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (19 października 2020, 12:24:23)
Zmieniono: wymiana informacji Wydziału Geodezji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 143