Pierwszy przetarg ustny nieograniczony polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat dwóch nieruchomości rolnych, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego27.08.2020

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat dwóch nieruchomości rolnych, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego

27.08.2020

ZARZĄD POWIATU W CHEŁMNIE

na podstawie art. 25b, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat dwóch nieruchomości rolnych, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 39/1 o powierzchni 5,0800 ha, położona w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, objęta księgą wieczystą nr TO1C/00014778/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, stanowiąca:
- grunty orne klasy RIIIa o powierzchni 4,5400 ha;
- grunty orne klasy RIIIb o powierzchni 0,5400 ha;
oraz jako działka nr 40/16 o powierzchni 8,5642 ha, położona w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, objęta księgą wieczystą nr TO1C/00012816/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, stanowiąca:
- grunty orne klasy RIIIa o powierzchni 1,2359 ha;
- grunty orne klasy RIIIb o powierzchni 0,6119 ha;
- grunty orne klasy RIVa o powierzchni 5,9770 ha;
- grunty orne klasy RIVb o powierzchni 0,3396 ha;
- grunty orne klasy PsIV o powierzchni 0,3998 ha;

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W stosunku do wymienionych działek nie wydano decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z zapisem w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo ww. działki przeznaczone są na cele rolniczo – osadnicze „B”.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są w żaden sposób obciążone oraz nie są przedmiotem zobowiązań.         

Cena wywoławcza stawek czynszu dzierżawnego płatnego za półrocze roku kalendarzowego z dołu wyżej opisanej nieruchomości wynosi 12 200,00 zł (słownie: dwanaście tysiące dwieście złotych 00/100).
Czynsz należy wpłacać w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub na konto Starostwa Powiatowego, Bank Spółdzielczy Brodnica O/Świecie n/Wisłą Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno:  49 9484 1163 2726 0753 0764 0001 w terminie:
- za pierwsze półrocze do dnia 30 września danego roku;
- za drugie półrocze do dnia 28 lutego następnego roku.
Naliczanie czynszu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych..

Zasady aktualizacji opłat: zmiana wysokości czynszu dzierżawnego następować będzie obligatoryjnie o wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za półrocze roku kalendarzowego poprzedzającego termin płatności.

Dzierżawca opłaca podatek rolny, opłaty melioracyjne oraz inne obciążenia związane z posiadaniem.      

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub na konto Starostwa Powiatowego Bank Spółdzielczy Brodnica O/Świecie n/Wisłą Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno 43 9484 1163 2726 0753 0764 0012 w terminie do dnia 25 września 2020 r.
Wadium wniesione przez osobę, która nie zostanie ustalona jako dzierżawca nieruchomości, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia jego odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w sali nr 2 o godzinie 9:00 .

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Cena czynszu dzierżawnego płatnego za półrocze roku kalendarzowego z dołu wyżej opisanych nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie najpóźniej do dnia zawarcia umowy dzierżawy.

W przypadku uchylania się przez osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości od zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Chełmnie odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i dzierżawy przedmiotowych nieruchomości rolnych można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 3, nr telefonu: (56) 677-24-54 oraz na stronie internetowej: bip.powiat-chelmno.pl
    
STAROSTA
Zdzisław Gamański

Chełmno, dnia 27 sierpnia 2020 r.

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gamański (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (27 sierpnia 2020, 10:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94