Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie26.08.2020

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

26.08.2020

ZARZĄD POWIATU W CHEŁMNIE OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE


1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:
Materiały udostępnia się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno p. 7 oraz w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.), tj.:
 1) wykształcenie wyższe,
 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3) posiadanie, co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Wymagane dokumenty:
 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 8) pisemna koncepcja funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Kopie dokumentów wskazanych w ppkt. 4 powinny być poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez kandydata (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów).

5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Dokumenty w zaklejonych kopertach należy przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno lub składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu w terminie do 9 września 2020 r. do godz.14:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa).

6. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno, w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

POBIERZ uchwałę z załącznikami (420kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (26 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (26 sierpnia 2020, 14:30:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (26 sierpnia 2020, 15:02:37)
Zmieniono: wymiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 201