Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego21.08.2020

Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

21.08.2020

Chełmno, dnia 20 sierpnia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OR.D.OOO2. 4.2020. AAP

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920/

z w o ł u j ę:

XIV Sesję Rady Powiatu Chełmińskiego

na dzień 25 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00
(sesja przeprowadzona zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams)

Przewodniczący Rady
Powiatu Chełmińskiego

Janusz Błażejewicz
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Zakończenie.

metryczka


Wytworzył: Janusz Błażejewicz (21 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (21 sierpnia 2020, 10:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94