Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku istniejącej stolarni z częścią magazynową na budynek produkcji wyrobów z laminatów polyestrowych z dobudową dwóch kominów wentylacyjnych, Podwiesk, gmina Chełmno19.08.2020

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku istniejącej stolarni z częścią magazynową na budynek produkcji wyrobów z laminatów polyestrowych z dobudową dwóch kominów wentylacyjnych, Podwiesk, gmina Chełmno

19.08.2020

Chełmno, dnia 18-08-2020r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.99.2020.BP

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 - tekst jednolity ze zm.) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 04-08-2020r. dla Hacom-Polyester sp. z o. o., została wydana decyzja Nr 256/2020 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.99.2020.BP) o pozwoleniu na:

zmianę sposobu użytkowania budynku istniejącej stolarni z częścią magazynową na budynek produkcji wyrobów z laminatów polyestrowych z dobudową dwóch kominów wentylacyjnych, na działce nr 42/6, obręb ewidencyjny Podwiesk, gmina Chełmno,

Wnioskowana inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku istniejącej stolarni z częścią magazynową na budynek produkcji wyrobów z laminatów polyestrowych z dobudową dwóch kominów wentylacyjnych, na działce nr 42/6, obręb ewidencyjny Podwiesk, gmina Chełmno.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższe możliwe jest w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 7:30-15:30 (we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (19 sierpnia 2020, 13:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74