zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C (ul. Szeroka) w miejscowości Unisław.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.13.2019.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

Data  14.08.2019 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamawiający – Powiat Chełmiński, w imieniu, którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro (nr sprawy: PZD.DT.3210.13.2019.KŻ), zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
 
1. Nazwa zadania:
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C (ul. Szeroka) w miejscowości Unisław.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Lokalizacja robót:
- województwo kujawsko – pomorskie, powiat chełmiński, gmina Unisław,
- droga powiatowa nr 1627C Unisław – Żygląd,
- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław w km 1+003,
- roboty zlokalizowane na działkach nr 176/1, 179/4, 404, 417/13 – obręb ewidencyjny Unisław.
2) Parametry techniczne przebudowanego skrzyżowania:
- klasa drogi 1627C – zbiorcza,
- kategoria ruchu - KR3,
- szerokość jezdni – zmienna, do 7,0 m,
- nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
- powierzchnia przebudowywanego skrzyżowania – 308,29 m2.
3) Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2019 r.
4. Kryteria oceny ofert: 
- Cena brutto za wykonanie zamówienia – 90 %,
- Okres gwarancji – 10%.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
1) W ramach kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" porównywane będą ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z formularza ofertowego.
2) Ocena ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" będzie przebiegała następująco:
- nastąpi porównanie cen,          
- oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 90%.
     Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
 
                       Najniższa cena z ofert
Pc = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
                     Cena z oferty ocenianej
 
3) W ramach kryterium "okres gwarancji" porównywane będą okresy gwarancji jakości zadeklarowane przez Wykonawców w formularzu ofertowym, podane w pełnych latach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pośrednich okresów gwarancji.
4) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja zostanie udzielona na 3 lata. Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego lub podanie okresu gwarancji nie w pełnych latach, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5) Maksymalny okres gwarancja uwzględniany przez Zamawiającego przy ocenie ofert wynosi 7 lat. Oferta, w której Wykonawca określi okres rękojmi na 7 lat lub dłuży, otrzyma maksymalną ilość punktów w przedmiotowym kryterium.
6) Ocena ofert w kryterium "okres gwarancji" będzie przebiegała następująco:
a) nastąpi porównanie okresów gwarancji,  
b) oferta, w której okres gwarancji wynosi:
- 3 lata otrzyma 0 pkt,
- 4 lata otrzyma 25 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%,
- 5 lat otrzyma 50 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%,
- 6 lat otrzyma 75 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%,
- 7 lat i więcej otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%.        
7) Całkowita ocena ofert stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach:
                                   P = Pc + Pg
     gdzie:
     P – całkowita punktacja poszczególnych ofert
     Pc – punktacja ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia"
     Pg – punktacja ofert w kryterium "okres gwarancji".
 
Oferta, która przedstawi najlepszy bilans ceny i okresu gwarancji (uzyska największą liczbą punktów), niepodlegająca odrzuceniu zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
8) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Inne istotne warunki zamówienia: 
1) Płatność będzie realizowana przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego zrealizowanego zamówienia.
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami oraz potencjałem technicznym, a także posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22.08.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 9.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy”;
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania (jeżeli możliwe będzie pozyskanie adresu do zwrotu);
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia;
5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C (ul. Szeroka) w miejscowości Unisław”. Nie otwierać do dnia 22.08.2019 r. do godz. 12:00.
8. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Krzysztof Żukowski, tel. 56 686 48 53, e-mail: k.zukowski@powiat-chelmno.pl
9. Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.
10. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) druk „Formularz ofertowy”, POBIERZ (27kB) word
2) formularz Kosztorysu ofertowego, POBIERZ (45kB) plik
3) dokumentacja projektowa,
Dokumentacja projektowa, PB-W, część opisowa (626kB) pdf
Dokumentacja projektowa, PB-W, rys. 2_1_DR (1526kB) pdf
Dokumentacja projektowa, PB-W, rys. 3.1 (78kB) pdf
Dokumentacja projektowa, PB-W, rys. 4.1 (24kB) pdf
Dokumentacja projektowa, PB-W, rys. 4.2 (23kB) pdf
Dokumentacja projektowa, POR, część opisowa (1434kB) pdf
Dokumentacja projektowa, POR, rys. 2_1_DR (2308kB) pdf
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
Specyfikacje techniczne, część 1 (6172kB) pdf
Specyfikacje techniczne część 2 (185kB) pdf
5) projekt umowy, POBIERZ (213kB) pdf
6) klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO. POBIERZ (236kB) pdf
 
                                                                                                                                                                                                                       PODPISANO
ZDZISŁAW GAMAŃSKI
STAROSTA CHEŁMIŃSKI
                                                                              
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (14 sierpnia 2019, 08:46:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (23 sierpnia 2019, 11:17:42)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272