zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1609C Rybieniec - Stolno

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.7.2020.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 września 2020  15:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (65kB) pdf


UWAGA!
W dniu 15.09.2020 r., w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło w dniu 14.09.2020 r., Zamawiający dołączył wyjaśnienia do przedmiotowego postępowania. Treść zapytania i wyjaśnienia do pobrania poniżej:
8-Wyjaśnienia do postępowania.pdf (230kB) pdfChełmno, dnia 11.09.2020 r.
PZD.DT.3210.7.2020.KŻ
                                                                                    
                                                         
 
ZAPYTANIE
 
 
Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, z siedzibą przy ul. Łunawskiej 9, zwraca się z zapytaniem o koszt realizacji zamówienia, którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1609C Rybieniec – Stolno, zgodnie z następującymi warunkami:
1. Lokalizacja robót:
Droga powiatowa nr 1609C Rybieniec – Stolno na przewidywanym odcinku od km 1+994 do km 2+214.
Szczegółowa lokalizacja odcinka robót uzależniona będzie od uzyskanych cen ofertowych. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia lub skrócenia podanego powyżej odcinka robót.
2. Przewidywany zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Rzeczywista wielkość zamówienia uzależniona będzie od uzyskanych cen ofertowych. Wielkość ta może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w celu pełnego wykorzystania środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Podane w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ilości poszczególnych robót należy traktować, jako ilości przewidywane.
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30 października 2020 r.
4. Płatność będzie realizowana przelewem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wystawionej faktury przez Wykonawcę.
5. Kryteria oceny ofert: 
  •     Cena brutto za wykonanie zamówienia – 90 %,
  •     Okres gwarancji – 10%.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
1) W ramach kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" porównywane będą ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z formularza ofertowego.
2) Ocena ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia" będzie przebiegała następująco:
- nastąpi porównanie cen,     
- oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 90%.
     Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
 
                         Najniższa cena z ofert
Pc = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
                        Cena z oferty ocenianej
 
3) W ramach kryterium "okres gwarancji" porównywane będą okresy gwarancji jakości zadeklarowane przez Wykonawców w formularzu ofertowym, podane w pełnych latach.
4) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja zostanie udzielona na 3 lata. Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego lub podanie okresu gwarancji nie w pełnych latach, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5) Maksymalny okres gwarancji uwzględniany przez Zamawiającego przy ocenie ofert wynosi 7 lat. Oferta, w której Wykonawca określi okres gwarancji na 7 lat lub dłuży, otrzyma maksymalną ilość punktów w przedmiotowym kryterium.
6) Ocena ofert w kryterium "okres gwarancji" będzie przebiegała następująco:
a) nastąpi porównanie okresów gwarancji,          
b) oferta, w której okres gwarancji wynosi:
- 3 lata otrzyma 0 pkt,
- 4 lata otrzyma 25 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%,
- 5 lat otrzyma 50 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%,
- 6 lat otrzyma 75 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%,
- 7 lat i więcej otrzyma 100 pkt, które będą mnożone przez wagę 10%.    
7) Całkowita ocena ofert stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach:
                                                     P = Pc + Pg
       gdzie:
       P – całkowita punktacja poszczególnych ofert
       Pc – punktacja ofert w kryterium "cena brutto za wykonanie zamówienia"
       Pg – punktacja ofert w kryterium "okres gwarancji".
 
Oferta, która przedstawi najlepszy bilans ceny i okresu gwarancji (uzyska największą liczbą punktów), niepodlegająca odrzuceniu zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
8) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
6. Inne istotne warunki zamówienia: 
1) Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami oraz potencjałem technicznym, a także posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca musi dysponować, co najmniej jedną osobą, spośród osób skierowanych do realizacji zadania, posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót drogowych oraz uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
7. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) druk „Formularz ofertowy”, POBIERZ (50kB) word
2) druk „Kosztorys ofertowy”, POBIERZ (48kB) word
3) dokumentacja projektowa, POBIERZ (942kB) pdf
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, POBIERZ (922kB) pdf
5) projekt umowy, POBIERZ (213kB) pdf
6) klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO. POBIERZ (232kB) pdf
8. Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.
9. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Łunawska 9, 86-200 Chełmno.
10. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy”;
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania (jeżeli możliwe będzie pozyskanie adresu do zwrotu);
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia;
5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1609C Rybieniec - Stolno”. Nie otwierać do dnia 21.09.2020 r. do godz. 15:00.
11. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
     Krzysztof Żukowski, tel. 56 686 48 53, e-mail: k.zukowski@powiat-chelmno.pl
 
                                                                                                    PODPISANO
                                                                                             MARIUSZ KALKIEWICZ
                                                                                                    DYREKTOR
                                                                                      POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (11 września 2020, 08:49:43)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (30 września 2020, 09:11:02)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179