zamówienie na:

Zakup i dostawy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 18 września 2020  11:00
wynik postępowania: Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert: - w części nr 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Grupa Invest Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk - w części nr 2 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 21.10.2020 r.

Chełmno dnia 21.10.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2019/2020. JG                                          

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego wyboru ofert  w postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych oraz  wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.


Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert:
- w części nr 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Grupa Invest Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
- w części nr 2 za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

_______________________________________________________________________________________

Chełmno dnia 05.10.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2019/2020.JG                                          

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego oceny ofert  w postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych oraz  wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.


Komisja dokonała oceny poszczególnych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, oferenci uzyskali następującą ilość punktów:
 
1) Oferta nr 1 – Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia (elektronika) to 24.686,10 zł. brutto (60,00 pkt.), termin dostawy 20 dni (20 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (20,00 pkt.), ocena łączna to 100,00 pkt.

2) Oferta nr 2 – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia (elektronika) to 33.714,30 zł. brutto (43,93 pkt.), termin dostawy 20 dni (20,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (20,00 pkt), ocena łączna to 83,93 pkt.
 - Oferowana cena na część nr 3 zamówienia (dostawa i montaż klimatyzatora) to 6.607,56 zł. brutto (60,00 pkt.), termin dostawy 20 dni (20,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 21 dni (00,00 pkt), ocena łączna to 80,00 pkt.

3) Oferta nr 3 – Grupa Invest Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk.
 - Oferowana cena na część nr 1 zamówienia (pomoce naukowe i art. różne) to 55.810,72 zł. brutto (60,00 pkt.), termin dostawy 20 dni (20,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (20,00 pkt.), ocena łączna to 100,00 pkt.

4) BitWork Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia (elektronika) to 25.362,60 zł. brutto (58,40 pkt.), termin dostawy 20 dni (20,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (20,00 pkt.), ocena łączna 98,40 pkt.

5) ALLTECH Sp,J. Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia (elektronika) to 37.185,36 zł. brutto (39,83 pkt), termin dostawy 20 dni (20,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (20,00 pkt.), ocena łączna 79,83 pkt.

Wnioski komisji;
1. Z uwagi na niskie zainteresowanie potencjalnych oferentów wykonaniem zadania, które cechuje się różnorodnością i małymi ilościami zamawianych poszczególnych towarów, komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwiększenie środków na wykonanie części nr 1 i 2 zamówienia kwotę 6.380,12 zł.,
2. Unieważnienie postępowania na części nr 3 zamówienia (dostawa i montaż klimatyzatora) z uwagi na zbyt wysoką zaoferowaną cenę.
3. W przypadku akceptacji wniosku komisji, komisja wnioskuje o podpisanie umowy z  oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty na  wykonanie poszczególnych części zamówienia.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 18.09.2020 r.

Chełmno dnia 18.09.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2019/2020. JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 29.07.2020 r. dokonała otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSzW w Chełmnie w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania, 77.616,70 zł. brutto.
Zamówienie w podziale na trzy części:
Część nr 1 – pomoce naukowe i artykuły różne. 49.906,70 zł. brutto
Część nr 2 – elektronika. 24.210,00 zł. brutto
Część nr 3 – dostawa i montaż klimatyzatora. 3.500,00 zł. brutto

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęło pięć ofert.

3.  Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów, oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacji reklamacji.

4. W postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

1) Oferta nr 1 – Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia to 24.686,10 zł. brutto, termin dostawy 20 dni od daty podpisania umowy, termin realizacji reklamacji 7 dni.

2) Oferta nr 2 – PB Tenders Jakub Pawulski, ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia to 33.714,30 zł. brutto, termin dostawy 20 dni od daty podpisania umowy, termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - Oferowana cena na część nr 3 zamówienia to 6.607,56 zł. brutto, termin dostawy 20 dni od daty podpisania umowy, termin realizacji reklamacji 21 dni.

3) Oferta nr 3 – Grupa Invest Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk.
 - Oferowana cena na część nr 1 zamówienia to 55.810,72 zł. brutto, termin dostawy 20 dni od daty podpisania umowy, termin realizacji reklamacji 7 dni.

4) BitWork Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia to 25.362,60 zł. brutto, termin dostawy 20 dni od daty podpisania umowy, termin realizacji reklamacji 7 dni.

5) ALLTECH Sp,J. Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock.
 - Oferowana cena na część nr 2 zamówienia to 37.185,36 zł. brutto, termin dostawy 20 dni od daty podpisania umowy, termin realizacji reklamacji 7 dni.

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza że:
1. Wszystkie złożone oferty są ważne, posiadają wszystkie wymagane dokumenty.
2. Najkorzystniejsza złożona oferta na część 1 zamówienia - pomoce naukowe i artykuły różne, przekracza środki zarezerwowane w budżecie o kwotę 5.904,02 zł. brutto.
3. Najkorzystniejsza złożona oferta na część 2 zamówienia - elektronika, przekracza środki zarezerwowane w budżecie o kwotę 476,10 zł. brutto.
4. Najkorzystniejsza złożona oferta na część 3 zamówienia - dostawa i montaż klimatyzatora, przekracza środki zarezerwowane w budżecie o kwotę 3.107,56 zł. brutto.
5. Łącznie wszystkie oferty przekraczają środki zarezerwowane w budżecie o kwotę 9.487,68 zł.

III. Wnioski komisji;
1. Z uwagi na niskie zainteresowanie potencjalnych oferentów wykonaniem zadania, które cechuje się różnorodnością i małymi ilościami zamawianych poszczególnych towarów, komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwiększenie środków na wykonanie zadania o kwotę 9.487,68 zł.,
2. W przypadku akceptacji wniosku komisji, komisja wnioskuje o podpisanie umowy z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty na wykonanie poszczególnych części zamówienia.


_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 31.08.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Zakup i dostawy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579660-N-2020 z dnia 31.08.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 579660-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (123kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (97kB) word

Załącznik nr 1, część nr 1, pomoce naukowe i artykuły różne (93kB) word
Załącznik nr 1, część nr 2 , elektronika (37kB) word
Załącznik nr 1, część nr 3, dostawa i montaż klimatyzatora (35kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (46kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (58kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (41kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (55kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (31 sierpnia 2020, 14:20:16)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (21 października 2020, 14:40:02)
Zmieniono: dodano informację o wyborze ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338