zamówienie na:

Modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSzW w Chełmnie w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 29 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zamówienie udzielone konsorcjum następujących firm: - Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń, - BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński, Czemlewo, 86-070 Dabrowa Chełmińska. 
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 31.08.2020 r.

Umowa została podpisana dnia 26 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510163981-N-2020 z dnia 31.08.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 510163981-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (78kB) pdf

_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 29.07.2020 r.

Chełmno dnia 29.07.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.4.2019/2020. JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia i wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na: modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSzW w Chełmnie w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 29.07.2020 r. dokonała otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSzW w Chełmnie w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.
1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania, 104.397,70 zł. brutto.
2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.
3. Złożona oferta została otwarta po czym odczytano nazwę oferenta oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin gwarancji i termin realizacja reklamacji.
4. W postępowaniu jedyną ofertę złożyło konsorcjum następujących firm:
 - Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń,
 - BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński, Czemlewo, 86-070 Dabrowa Chełmińska.
Oferowana cena brutto to 118.649,79 zł., długość gwarancji 5 lat, termin realizacji reklamacji 7 dni.

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza że;
1. W złożonej ofercie w kosztorysie ofertowym poz. 27 wystąpił błąd rachunkowy – zamiast kwoty 915,20 zł wpisano kwotę 920,00 zł. – różnica wyniosła 4,80 zł. (5,90 zł. brutto),
2. Po dokonaniu korekty cena ofertowa brutto złożonej oferty wynosi 118.643,89 zł. brutto,
3. Złożona oferta przekracza środki zarezerwowane w budżecie o kwotę 14.246,19 zł. brutto.
4. Z uwagi na niskie zainteresowanie potencjalnych oferentów wykonaniem zadania, które cechuje się wielobranżowością potrzebnych do wykonania prac, komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwiększenie środków na wykonanie zadania o kwotę 14.246,19 zł.,
5. W przypadku akceptacji wniosku komisji, komisja wnioskuje o podpisanie umowy z w/w oferentem na wykonanie zadania.


_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 14.07.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSzW w Chełmnie w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 561726-N-2020 z dnia 14.07.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 561726-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (118kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (101kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (3440kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (76kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (58kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (121kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (55kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (14 lipca 2020, 10:25:50)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (31 sierpnia 2020, 14:44:40)
Zmieniono: dodano informację o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278